Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 0a3b20157858e3ad3674bbec05e42684
bip.png c930e30415648b7c36fca150aa6ea18a
Środa,  21 listopada 2018
Janusza, Marii, Reginy
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018-10-30 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r":

Konsultacje odbędą się w okresie od 7.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 30 października,  który jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla nekla.eu w zakładce "Pożytek publiczny" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl  

Uwagi i opinie z datą wpływu po 21 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 0c054ea8e72606929b0ad932321380e8
pomoc prawna napis11.jpg 129cb0cd5ff3ce673a8507862fb7d5a0
gospodarka kopia.jpg 090db9d3304f969745ba26f3ebfdded7
rolnictwo_baner.jpg 2a81827d8f807c23ab98633e77daf6dc
banerroz.gif 1dd66896a80d3dca334e09ea58721c2f