Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 06415ea39a89dc054b484278b13ac31b
bip.png 9ff54c63162ab879e52d20e3770ae301
Niedziela,  18 listopada 2018
Klaudyny, Romana, Tomasza
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018-10-30 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r":

Konsultacje odbędą się w okresie od 7.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 30 października,  który jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla nekla.eu w zakładce "Pożytek publiczny" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl  

Uwagi i opinie z datą wpływu po 21 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 9c456989fb45205bbeadc6b2f549d300
pomoc prawna napis11.jpg 5d060255169daafc405f1a49d2c0f4e3
gospodarka kopia.jpg d94d3be3ca19353d7c6bfc5b5236529b
rolnictwo_baner.jpg e940ea75a2e3684baad37597b6077767
banerroz.gif bdef063bf353eed1615936834ec3f8d0