Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 9c1e360ff1d1fa398409fc393572af11
bip.png 34bd61458b5dea1ccc310f3e34f0f6fa
Czwartek,  21 lutego 2019
Eleonory, Lenki, Kiejstuta
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018-10-30 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r":

Konsultacje odbędą się w okresie od 7.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 30 października,  który jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla nekla.eu w zakładce "Pożytek publiczny" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl  

Uwagi i opinie z datą wpływu po 21 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
pomoc prawna napis11.jpg 4f4b2e959296a90e48d651a9452c7e09
gospodarka kopia.jpg 0079dbb58bfc3fc3ed436c9a9e0c008f
rolnictwo_baner.jpg 522824082756c75d590fcbeee44ba3d6
banerroz.gif 8673bd54222ad70c777d528a2372dfae