Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 391194752fe7782edd27a0b6fc9db51e
bip.png abd2b907d349523de34f46b73b0790d2
Sobota,  17 listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Walerii
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018-10-30 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r":

Konsultacje odbędą się w okresie od 7.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 508/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 30 października,  który jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla nekla.eu w zakładce "Pożytek publiczny" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wypełniony formularz można przekazać:

1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;

3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl  

Uwagi i opinie z datą wpływu po 21 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg f4d71ed167bc7ce257a0aad33f1cdcbd
pomoc prawna napis11.jpg 292e49457bca57a0e9ed8914d3eba036
gospodarka kopia.jpg 1dc2ec1415210f4293eb93fec8fd1a2e
rolnictwo_baner.jpg 531263b2991f5aa440df409768fa7876
banerroz.gif 6e05c2cb1b56f2e60fbabe84c326f00d