Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png b7078db236143a29878522ce7d4dc229
bip.png 879c766c4f629583aaef9ef770bd4858
Wtorek,  13 listopada 2018
Arkadii, Krystyna, Stanisławy
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2015 r.
2014-12-24 Anna Mantorska
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2015 roku

I.            CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania

publicznego Miasta i Gminy Nekla w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Miasta i Gminy Nekla w 2015 roku zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

 II.            RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

 1.       W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - planowana dotacja 65 000,00 zł (wparcie udzielone w 2014 r. - 62 000,00 zł)

a)Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych, organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.

2.       W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowana dotacja 24 000,00 zł (wparcie udzielone w 2014 r. – 15 000,00 zł)

a)           Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie m.in. warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie malarstwa, rękodzieła, muzyki, filmu, teatru, tańca, fotografii, literatury itp.

b) Realizacja przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego na terenie Gminy Nekla poprzez organizację uroczystości, wydanie publikacji  i innych.

c) Realizacja przedsięwzięć promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, np. sylwetki lokalnych twórców, lokalne historie i legendy, obiekty sakralne itp.

3.       W zakresie ochrony i promocji zdrowia – planowana dotacja 6 000,00 zł (wparcie udzielone w 2014 r. – 3 000,00 zł)

a)           Realizacja projektów promujących racjonalny sposób odżywiania się i kształtujących właściwe nawyki żywieniowe oraz aktywny tryb życia, z uwzględnieniem naszego otoczenia przyrodniczego.

b)           Realizacja projektów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, polegających na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych.

c)            Realizacja projektów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

4.       W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - planowana dotacja 2 000,00 zł

a)      Realizacja projektów dotyczących edukacji i poszerzania wiedzy na temat najbliższego otoczenia przyrodniczego z uwzględnieniem dbałości o zachowanie dobrego stanu otaczającej nas przyrody

III.         ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1.       Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2.       Wybór ofert zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym.

3.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

4.       Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na zakupy inwestycyjne bądź na pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego.

5.       Koszt koordynacji realizacji zadania może być sfinansowany z dotacji tylko w wysokości do 10% otrzymanej dotacji, jednakże nie więcej niż 300,00 zł.

6.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25).

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:

- druku oferty w sposób czytelny,

- wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty

nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie

równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania umów zgodnie z ww. dokumentem (Dział 2 KRS – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).

 7.       Oferta wspólna.

Ofertę wspólną złożyć mogą dwie (lub więcej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające wspólnie.

Oferta wspólna wskazuje:

1) działania, jakie w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty,

będące stronami w umowie;

2) sposób reprezentacji tych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

Oferta wspólna powinna zawierać jeden druk oferty, wspólnie wypełniony przez dwie (lub więcej)

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz osobne komplety

załączników odnoszących się odpowiednio do ww. podmiotów.

W przypadku złożenia oferty wspólnej należy załączyć umowę zawartą między organizacjami

pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania. Stroną w umowie, a tym samym podmiotem w ofercie wspólnej nie może być podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych.

8.       Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

- dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa,

- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu

oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został

wydany. W przypadku złożenia kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego należy potwierdzić

zgodność dokumentu z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia

oraz czytelnym podpisem: pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji (obowiązuje w przypadku braku pieczątki imiennej).

9.       Upoważnienie do reprezentowania podmiotu dla osób składających podpisy pod ofertą

w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez osobę niewymienioną w dokumencie stanowiącym

o podstawie działalności podmiotu. Upoważnienie powinno być wystawione przez osobę/osoby

uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu.

W przypadku jednostek organizacyjnych (np. oddziałów, kół) organizacji składających ofertę niezbędne jest załączenie zgody zarządu głównego, tj. aktualnego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny dla przedstawicieli ww. jednostki organizacyjnej (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS). Pełnomocnictwo powinno upoważniać do składania w imieniu tej organizacji woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczania uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka.

10.   Statut organizacji.

 11.   Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego. Informacje te powinny zostać zawarte również w pkt. V.1., V.2. i V.3. oferty.

12.   W przypadku złożenia kserokopii załączników, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację (wymieniona z imienia i nazwiska w KRS lub inna osoba składająca podpis pod ofertą) powinna potwierdzić je na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia (wymagany jest czytelny podpis oraz zaznaczenie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem).

 13.   Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

14.   W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników – wraz z informacją, do której oferty zostały załączone.

 IV.            TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  1. Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2015 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2015 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.
  3. Realizacja zadania na rzecz mieszkańców gminy Nekla.

 V.            SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Kompletne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
 2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli (nie decyduje data stempla pocztowego).
 3.  Złożenie oferty po terminie wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.
 4. Kontakt tel. w godz. 9.00-15.00, Anna Mantorska – inspektor ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia i pożytku publicznego 61 437 31 85.

 

VI.            KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.)

2)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.)będą realizować zadanie publiczne.

4)     ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

5)     ocena planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.

6)     uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.), które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wkład własny finansowy to środki finansowe będące w dyspozycji organizacji pozarządowej realizującej zlecone zadanie publiczne i przez nią bezpośrednio wydatkowane na realizację tego zadania. Dokumentowanie poniesionych przez organizację pozarządową wydatków następuje w formie dowodów księgowych na nią wystawionych. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

Wkład własny niefinansowy to wkład rzeczowy i/lub osobowy realizowanego zadania wniesiony

bezpośrednio przez dotowaną organizację pozarządową lub partnera współrealizującego zadanie –

niepowodujący faktycznego wydatku pieniężnego (np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna

członków, zasoby rzeczowe, tj. własne obiekty lub sprzęt). Pozafinansowy wkład własny w realizację

zadania jest wkładem dodatkowym, który nie może być przeliczany na wkład finansowy i wskazywany

jako własne środki finansowe przy realizacji zadania publicznego. Organizacja deklarująca wkład

rzeczowy/osobowy powinna oszacować jego wartość wraz ze wskazaniem sposobu wyceny według cen (stawek) rynkowych.

 1. VII.            POSTĘPOWANIE KONKURSOWE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z:

1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z późn. zm.),

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze późn. zm.),

3) „Programem współpracy Miasta i Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2018”.

 VIII.            TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 15 lutego 2015 r.
 2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.
 3. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez inspektora ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia i pożytku publicznego a pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.
 4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
 5. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu zakładka: pożytek publiczny oraz  drogą pocztową, listem poleconym.
 7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy w Nekli i nie będą odsyłane oferentowi.


IX.             DODATKOWE INFORMACJE
Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)

- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny )oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.

Druk oferty – do pobrania z ww. stron internetowych. 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 68745b4a7837c7b3d2971282deb2b473
Wybory_samorz_2018_230.jpg ec1ccc84542c663f0e840284a245cb49
pomoc prawna napis11.jpg 1ca79e7c740a13492fae17817cbf07f2
gospodarka kopia.jpg 3ff700e5f910902405a3f687ac1770aa
rolnictwo_baner.jpg f05d7e3281da895413b65aa3d310bee5
banerroz.gif 1ad4308021c80baccd56c27be5a1aad5