Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png a2c7a929a37ef45ee9f8f86ca2e92d2b
bip.png a9cb8372aa538c722ccb3328049da3fc
Środa,  19 lutego 2020
Bettiny, Konrada, Mirosława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Dofinansowanie na wymianę pieca
2020-01-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Nekla.

Dotacja udzielana jest w celu dofinansowania wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe, na następujące:

1) kocioł olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

2) kocioł gazowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

3) kocioł gazowo-olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

4) pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;

5) ogrzewanie elektryczne;

6) kocioł na paliwo stałe przy czym:

a. musi on posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, spełniać wymagania klasy 5. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki kredytującej w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EW (European co-operation for Accreditation).

b. brak jest technicznej możliwości podłączenia posesji do sieci gazowej. Stwierdzenie takiego stanu musi zostać potwierdzone przez właściwą jednostkę uprawnioną do określania warunków technicznych podłączenia do sieci gazowej.

Dotacją są objęte koszty poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

Dotacja obejmuje:

1) koszty nabycia nowych urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, które zostały zamontowane po raz pierwszy, spełniają wymagania klasy efektywności i certyfikaty zgodności oraz zostały dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2) wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Wysokość dotacji wynosi:

1) 3.000 zł w przypadku budynków wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich części;

2) 3.000 zł na każdy lokal w przypadku budynków wielolokalowych wyposażonych w indywidualne systemy

ogrzewania;

3) 1.500 zł na każdy lokal w przypadku budynków wielolokalowych wyposażonych w jeden zbiorczy system ogrzewania.

 Wnioski można składać do 31 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Dworcowa 10 lub w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5 w Nekli.  Druki do pobrania na stronie na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki Komunalnej www.rgk.nekla.eu a także w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter) i w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawa 5; Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Monika Adamska tel. (61) 4373-189 e-mail:

 

 

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię