platki_sniegu_zima.jpg 12236c0fa9c1cc5d6b32ef72f175a04d

Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png f19cb6570ebbf784db026200cbb9cecd
bip.png dc08c1e3651f3785ee990761f75a6881
Wtorek,  18 grudnia 2018
Bogusława, Gracjana, Laury
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną zwierząt
2018-07-19 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Gmina Nekla realizuje programy, których celem jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. Najdłużej, bo od 2009 r. we współpracy z powiatem wrzesińskim, wdrażany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest, polegający na demontażu, odbiorze i przekazaniu na składowisko odpadów. Program finansowany jest w przeważającej części ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, a następnie budżetu powiatu oraz poszczególnych gmin powiatu wrzesińskiego. W latach 2013-2017 mieszkańcy gminy Nekla złożyli łącznie 138 wniosków o usunięcie azbestu, a z programu skorzystało ostatecznie 128 osób. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 158 675 zł. Należy dodać, iż liczba składanych wniosków z roku na rok była wyższa. Na podstawie Programu usuwania azbestu z obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023 wynika, iż w 2013 r. masa wyrobów azbestowych na terenie gminy Nekla wynosiła 956 ton. W związku z faktem, iż w latach 2012-2017 usunięto 404 tony materiałów zawierających azbest, szacuje się, iż do usunięcia pozostało jeszcze 552 tony. 
Gmina Nekla realizuje również program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie Uchwały nr XXXVI/284/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dn. 18.04.2018r.). Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 2 000 zł. W latach 2016-2017 wpłynęło łącznie 25 wniosków, a dofinansowanie otrzymało ostatecznie i rozliczyło dotację 15 osób. Łączna kwota dofinansowania w tym okresie wyniosła 27 000 zł. W 2018 r. wnioski należało składać w terminie do 30 czerwca br. Ostatecznie wpłynęło 14 wniosków, a wysokość środków zaplanowanych w budżecie wynosi 20 000,00 zł.
W tym roku uruchomiony został również program dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe lub elektryczne (na podstawie Uchwały nr XXXVI/285/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dn. 18.04.2018r.).  Wnioskodawca może ubiegać się o kwotę 3 000 zł. Wnioski należało składać w terminie do 30 czerwca br. Ostatecznie  wpłynęło 17 wniosków, a pula środków na ten cel zaplanowana w tegorocznym budżecie wynosi obecnie 30 000 zł.
Ponadto Gmina Nekla w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt począwszy od 2016 r. realizuje akcję bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów. W roku ubiegłym przeprowadzonych zostało w sumie 89 zabiegów. Wysokość wydatków poniesionych z budżetu gminy na ten cel wyniosła 6 731 zł. 
W roku bieżącym wpłynęły 43 wnioski, na podstawie których wartość skierowań na bezpłatne zabiegi wyniosła 4 917 zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 5 000 zł.
Z kolei zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest w wyniku przystąpienia Gminy Nekla w 2013r. do Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w Skałowie. W ramach corocznej składki członkowskiej (iloczyn kwoty bazowej wynoszącej 4 zł i liczby mieszkańców gminy wg stanu ewidencji ludności, co w 2018 r. daje kwotę 29 464 zł) Gmina Nekla ma zapewnionych 7 miejsc dla zwierząt, co wynika z przeliczenia: 1 zwierzę na 1000 mieszkańców. Powyżej tej liczby naliczana jest opłata w wysokości 13 zł za każdy dzień pobytu. W ubiegłym roku z terenu gminy Nekla  do Schroniska w Skałowie trafiło 9 psów. Zwierzęta mają zapewnione wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną. Jednocześnie dzięki prowadzonym akcjom adopcyjnym z wykorzystaniem strony internetowej www.nekla.eu oraz www.schronisko-skalowo.pl  w ubiegłym roku udało się znaleźć nowy dom dla 5 psów.
W ramach przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych rozszerzonych o zakup sadzonek drzew miododajnych, Gmina Nekla otrzymała dofinansowanie na zakup tychże sadzonek w wysokości 19.845 zł. Już na przełomie m-ca września i października rozpoczniemy nasadzenia drzew miododajnych  w pasach drogowych,  służących poprawie bioróżnorodności lokalnych ekosystemów oraz umożliwienia bytowania na nich owadów zapylających. Z korzyścią dla nas wszystkich zwiększenie areału roślin miododajnych obejmie 175 sztuk drzew.
UMiG

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg a23ad0378115c2c2173e9b0e0177e363
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) będzie dniem pracującym dla Urzędu Miasta i Gminy Nekla z wyłączeniem Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu i w tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 15, w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018 roku (Wigilia),który będzie dniem wolnym.
pomoc prawna napis11.jpg 71e66b824bd85e813546a2baef9ce0da
gospodarka kopia.jpg 5d65f1234a34a262fdb10094c9dcf6a4
rolnictwo_baner.jpg 7db30b7e469f744e256ddc9757ba5001
banerroz.gif 2e22d9b59cbf2abd67b8c331ca66d89b