platki_sniegu_zima.jpg 846ea064cee53e9cee793fa6c0f350e4

Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 2079a3c6580727a38d40dac4a2276b1d
bip.png f6057e2f31865632db8e28ae38e42bf8
Wtorek,  18 grudnia 2018
Bogusława, Gracjana, Laury
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Reforma oświaty
2017-03-29 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, w związku z czym struktura szkół po zmianach będzie obejmowała:
• 8-letnią szkołę podstawową,
• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
• 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
• szkołę policealną.
Z  dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.
Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół. Zespół szkół, w skład którego wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową, a nauczyciele z tego gimnazjum staną się nauczycielami szkoły podstawowej. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończyć się w roku szkolnym 2023/2024. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.  Na zakończenie ośmioletniej szkoły podstawowej uczniowie pisać będą egzamin ósmoklasisty. Będzie on obejmował trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej. W okresie przejściowym, czyli latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, na egzaminie będą tylko egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, a egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2021/2022. Wówczas to VIII klasę kończyć będą uczniowie, którzy będą mieli za sobą pełen cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodnie z nową przygotowywaną podstawą programową. 
Plan wdrożenia reformy edukacji w Gminie Nekla zakłada płynne przejście z obecnego systemu  6-letnich szkół podstawowych oraz 3-letnich gimnazjów w system 8-letnich szkół podstawowych. W okresie przejściowym, uczniom gimnazjum i klas gimnazjalnych zostanie zapewnione kształcenie w tych samych budynkach szkolnych. Efektem końcowym reformy będzie funkcjonowanie na terenie Gminy Nekla trzech 8-letnich szkół podstawowych będących powrotem do sieci szkół podstawowych, które funkcjonowały do roku 1999: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli, Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego w Targowej Górce oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zasutowie, na bazie tych samych obiektów, w których aktualnie funkcjonują Zespół Szkół w Nekli, Zespół Szkół w Targowej Górce oraz Zespół Szkół w Zasutowie. Zostaną również zachowane te same obwody szkół, w związku z czym dowóz uczniów do poszczególnych szkół pozostanie niezmieniony.
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie gminy Nekla, w związku z czym na XXV Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla została podjęta uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r. http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?a=3471
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz klas I na terenie Gminy Nekla, rozpocznie się po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 
Natalia Łuczak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 7924a9e81991daa49264da83ad347812
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) będzie dniem pracującym dla Urzędu Miasta i Gminy Nekla z wyłączeniem Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu i w tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 15, w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018 roku (Wigilia),który będzie dniem wolnym.
pomoc prawna napis11.jpg 6b65207181327a6e83b4ec1ed77f81fa
gospodarka kopia.jpg 3a1b431f01b971723dbc14680ceec001
rolnictwo_baner.jpg d28c4bc5e4de28f47d42ceefff3e9ed5
banerroz.gif 6c5cd3036943790453228a6bfffb3afb